پنیر خامه ای، فلفل دلمه ای، پیاز، و فلفل را با هم مخلوط کنید.
سپس بین دو گردو قرار دهید و سرو کنید.