1.سینه های مرغ را با پیاز پخته.
2.نودالیت را طبق دستور پخته و آبکش می‌کنیم.
3.بقیه مواد را با هم مخلوط کرده به نودل و مرغ اضافه می کنیم.