ماهی را در ظرف پوشیده به اسپری آشپزی بگذارید.
آب پرتقال و 9 ماده بعدی را با هم ترکیب کنید و روی ماهی ها بزنید بعد از یه ربع گریل کنید ، فلفل قرمز رابه آن اضافه کنید مجددا گریل کنید