فر را در دمای 375 درجه روشن کنید.
ماهی ها را با مقداری نمک و فلفل بپوشانید و در ظرف پوشیده به اسپری آشپزی قرار دهید.
گوجه فرنگی و بقیه مواد را باهم ترکیب کنید. و در داخل ظرف در اطراف ماهی ها بگذارید.
سپس ظرف را در فر با درجه 375 به مدت 20 دقیقه قرار دهید.