1. ابتدا ضايعات ميان سيب را خارج كرده، تمامي مواد را داخل ميكسر مي‌ريزيم.
2. وقتي كه يك‌دست شدند اگر غليظ بودند مقداري آب به مواد اضافه مي‌كنيم.