چوب را در سیب می گذاریم کارامل و شیر را با هم ترکیب می کنیم و به مدت 2 دقیقه، گرم می کنیم و هر سیب را در کارامل، می غلتانیم و با آجیل تزیین می کنیم.