1. 9 مواد اول را با هم ترکیب می کنیم و در کیسه فریزر می گذاریم.
2. گشنیز را در مخلوط می ریزیم و در برگ کاسنی می ریزیم وبا خامه ترش انرا تزیین می کنیم.