1. قارچ‌ها را ورقه كرده كنار بگذاريد.
2. پيازچه و سير له شده را در كمي كره تفت دهيد.
3. قارچ‌ها را اضافه كرده 5 دقيقه بپزيد تا آب آن بخوردش برود خامه را اضافه كنيد و مدت 5 دقيقه بپزيد تا غليظ شود.
4. نمك و فلفل و جعفري را اضافه كنيد و ظرف را از حرارت برداريد.
5. يك ورقه نازك از روي نان برداريد مدت 5 دقيقه در فر بگذاريد بلافاصله با مخلوط قارچ پر كنيد و ورقه نازك نان را رويش بگذاريد و سر ميز ببريد و گرم سرو كنيد.


* رعايت غلظت سس قارچ.
* رعايت ميزان سرخ شدن سير و پيازچه و انتخاب نان مناسب و شكيل بودن نان.