1. 3/4 فنجان شیر را با کرم مخلوط می کنیم. بعد شربت ذرت یا شربت افرا، 1/4 فنجان شیر را اضافه می کنیم.
2. روی کیک را با سس می پوشانیم.