نیمی از کیک را در خامه و وانیل و تمشک بریزید. آن را مخلوط کرده و به شکل توپ، در آورید و با بادام تست شده، آن را تزیین کنید.