1. کره و باسلوق را آب کنید.
2. وانیل و رنگ غذا را به آن بیفزایید.
3. آن را از روی شعله برداريد و چند دقیقه کنار بگذارید.
4. آن را روی پاپ کورن‌ها بریزید.
5. دست‌هایتان را کمی به کره آغشته کنيد و از مخلوط به‌دست آمده توپ‌های قلقلی کوچک درست کنید.