ابتدا یک لیوان آب و سپس و شکر را به آن اضافه کرده و و بعد از حل شدن مواد coirerrau را به آن اضافه کنید و بقیه مواد را به آرامی هم بزنید و برای خنک شدن آن یخ را اضافه کنید.