2. روی بیکن را به طور مساوی با قهوه می پوشانیم شکر قهوه ای و قهوه، را مخلوط کرده وبعنوان سس استفاده می کنیم.
3. بیکن را 15 دقیقه در 375 درجه در فر گذاشته روی بیکن رابا لعاب شکر باقی مانده می پوشانیم 10دقیقه دیگر در فر می گذاریم تا ترد، شود.