1. تمام مواد را در میکسر ریخته مخلوط می‌نمايیم تا کف کند.
2. بعد شیرموز را در لیوان ریخته و با نی می‌نوشیم.
3. می‌توانیم شکلات مایع را در قیف ریخته و روی شیر موز را با شکلات تزيین کنیم.