ابتدا شير را داخل مخلوط كن ريخته موز را به آن اضافه كنيد.
سپس كنجد و عسل را نيز به مواد اضافه كرده همه مواد را با هم مخلوط كنيد.