1. یکی از نان‌ها را سس بزنید و برگرها را پنیر زده در سالماندر قرار دهید تا پنیرها ذوب شود.
2. برگرها را بردارید با کاردک روی نان قرار دهید و نان بعدی را هم روی برگرها قراردهید.
3. بعد در ماکرفر گذاشته داغ داغ سرو کنید.