1. نودل را 3 دقیقه بپزید. آب قابلمه را خالی کنید فقط مقداری از آن را برای حل کردن چاشنی باقی بگذارید.
2. آن را هم بزنید. نودل را به داخل نان مخصوص بگذارید سپس نان را از وسط تا کنید.
3. نان را در مایکرویو به مدت 30 ثانیه قرار دهید تا پنیر ذوب شود.