1. مواد را با هم زن ترکیب کرده، بعد مرغ را تکه کرده و روی آن می‌ریزیم.