1. سالادرا بامیخک سیر،ترکیب کرده.
2. روغن، آب لیمو، نمک، و فلفل را اضافه کرده کنگررا هم بان اضافه کرده.
3. آب جوش شورو مارچوبه را حرارت می دهیم بعد باآب سردمی شوریم و انرا خشک می کنیم.
4. مارچوبه و کنگررا به مخلوط،اضافه کرده و در 4 بشقاب بطور مساوی می ریزیم و روی انرا با پنیر پارمیزان پر می کنیم.