1. ميگوها‌ را پس از تميز كردن نمك و سیر بزنيد. در روغن سرخ كنيد.
2. برنج پخته‌شده را همراه روغن به آن اضافه كنيد.
3. بگذاريد پنج دقيقه در حالي كه مخلوط را هم مي‌زنيد به آرامي سرخ شود.
4. در انتها نخودفرنگي را به آن اضافه كنيد.