1. تخم‌مرغ را زده، ماست را اضافه مي‌كنيم و خوب هم مي‌زنيم.
2. آرد را اضافه كرده و دوباره مخلوط را زده تا گلوله‌گلوله نشود. جوش‌شيرين را افزوده و نيمي از عصاره زعفران الیت را با مايع مخلوط مي‌كنيم.
3. روغن را داغ كرده و با قاشق از مايع حاضر شده در روغن مي‌اندازيم تا سرخ شود.
4. شكر، آب و نيم ديگر عصاره زعفران الیت را حرارت داده تا قوام بيايد سپس شيريني‌هاي سرخ شده را در شربت انداخته تا به خرد مواد برود.