تمام مواد استفاده شده در این دستور را در مخلوط کن؛ می ریزیم تا صاف شود. سپس در ليوان ريخته و نوش جان كنيد.