تمام مواد استفاده شده در این دستور را در یک مخلوط کن، می‌ریزیم تا صاف شود و فورا سرو کنید.