تمام مواد استفاده شده در این دستور غذا را در مخلوط کن ریخته تا زمانی که صاف شود.