در یک مخلوط کن، مواد را مخلوط کرده تا صاف شود بعد نوش جان کنید.