1. تمام مواد استفاده شده در این دستور را در مخلوط کن ریخته تا صاف شود.
2. مخلوط را در 2 لیوان بلند ریخته و با نی سرو می کنیم.