1. خردل، پودر سير، سبزي، آويشن، نمك، زيره، فلفل‌ها را با هم مخلوط كنيد.
2. روی استیک‌ها بمالید.
3. یک تابه را روی حرارت متوسط قرار دهيد. تابه را قبلا با اسپری آشپزی پوشش دهید.
4. استیک‌ها را در تابه بريزيد. 4 دقیقه سرخ کنید.
5. از روی حرارت برداريد. بعد از 5 دقیقه سرو كنيد.