آب سیب و شربت سیب و آب تمشک را با هم ترکیب کنید.
برای خنک کردن نو شیدنی می توان از یخ استفاده کنید و با یک تکه سیب آن را تزئین کنید.