1- همه را با هم مخلوط و بغلتانید.
2- سپس مواد را را به تراشه های فوق العاده ریز در بیاورید.
3- مدتی صبر کنید تا مواد عمل بیاید.
4- با بیسکویت شکلاتی یا عسل نوش جان کنید.