براندی، Kahlúa، و کرم کاکائو بین دو لیوان تقسیم کرده. نیمی از قهوه به هردو لیوان اضافه کرده. اگر شما میل داشتید می توانید به ان خامه اضافه کنید.