1. می‌توان با چاقو یک خط سطحی روی کیک کشید تا جای نخ مشخص شود.
2. نخ را دور کیک و در محل مشخص شده قرار داده و برخلاف هم کشید تا کیک برش بخورد.
3. برای کیک‌هایی که در قالب‌های گرد یا مانند آن هستند می‌تواند به کمک یک خلال جای دقیق قرار گرفتن دو نیمه را روی هم مشخص کرد به این صورت که قبل از برش با نخ بایستی دو خلال را به موازات هم در کیک فرو کرد تا بعد از برش دو سطح از جای برش خرده دوباره روی هم قرار بگیرند.