نون را برداشته و به مقدار لازم پنیر میگذارید روش و یک تیکه گردو هم میذاری کنارش میل میکنید ........................................................... خوش مزه بود؟؟