1. یکی از رموز مهم در دست کردن برگر خوب، درست گل گرفتن آن می‌باشد. از یک پیمانه و یا یک ظرف مناسب دیگر که برای قالب گرفتن گوشت است استفاده می‌کنیم تا گل‌های خوب و یک اندازه‌ای به دست آید.
2. مقداری از گوشت را داخل پیمانه و یا قالب می‌گذاریم و آن را کاملاً فشرده و یکنواخت می‌کنیم. سپس آن را بر گردانده و به پشت آن ضربه وارد می‌کنیم تا مواد برگر از قالب جدا شود. دور آن را مرتب کرده و سرخ و یا گریل می کنیم. با این روش برگرهای یک اندازه و مناسبی خواهیم داشت.