1-تمام مواد رو با هم مخلوط مي كنيم و يه اندازه گردو از آن جدا كرده ، گرد مي كنيم و توي سيني فر ميذاريم .
2-در فر ٢٠٠ درجه به مدت ١٥ دقيقه مي پزيم .