1. همه مواد را با هم مخلوط کنید. با کارد وسط نان‌های تست را در آورید.
2. بهتر است از تابه رژیمی استفاده کنید. کف تابه را کمی چرب کنید و نان‌های تست را در تابه قرار دهید و از مایه کوکو وسط آن‌را پر کنید.
3. شعله را کم کنید و در تابه را ببندید. وقتی یک طرف پخته شد کوکو را برگردانید و طرف دیگر را هم بپزید و بقیه کوکو را به همین ترتیب سرخ یا بهتر بگویم بپزید.
4. اگر در تابه روغن زیاد بریزید به علت بافت اسفنجی نان تست روغن زیادی به خود می‌کشد و بهتر است از روغن در حدی که فقط کف ظرف چرب شود استفاده کنید.