مغزها ریختم ته قابلمهای که روغن زده بودم و یه لایه نان لواش هم روش گذاشتم وبعد برنج آبکش شده را بعد از پخت نان خیلی خوشرنگ شده بود
نکته:شعله کم باشد وگرنه مغزها میسوزند