1. ابتدا یک شیشه تمییز دردار برداشته و آن را از فلفل سبز پر کنید.
2. سپس سرکه را تا جایی که روی همه فلفل‌ها را بپوشاند در ظرف بریزید.
3. کمی به آن نمک بزنید.