تمامی مواد را مخلوط کرده تا یکدست شود و بعد از صافی رد کنید و در یخچال یک‌ساعت استراحت دهید.
روغن را داغ کرده قالب‌های مخصوص را داخل آن گذاشته وقتی گرم شد مایع را هر بار قبل از مصرف هم بزنید. قالب را تا لب قالب در مایع زده و در روغن داغ سرخ کنید.
حرارت روغن و قالب موقع کار کردن دستتون میاد و ممکن است چند تای اولی درست از آب در نیايد که مهم نیست، بعد دستتون میاد که چیکار کنید.