1. فر را در دماي 180 درجه سانتي‌گراد قرار دهيد.
2. 8 فنجان مافين را با كره آغشته كنيد.
3. كره را به نان ماليده و هر تكه را داخل ظرف قرار دهيد. دقت كنيد سمت كره زده شده در فنجان به بيرون باشد.
4. حدود 2 تا 3 دقيقه در فر قرار دهيد.
5. فنجان را بيرون آورده و در هركدام يك تخم‌مرغ قرار دهيد.
6. كمي خامه روي هر تخم‌مرغ بريزيد.
7. با نمك و فلفل آن را طعم دار كنيد.
8. دوباره حدود10 تا 12 دقيقه فنجان محتوي نان و تخم‌مرغ را در فر قرار دهيد تا وقتي كه سفيده تخم‌مرغ ببندد.
10. نان را از فنجان خارج كرده و سرو كنيد.