1. ابتدا داخل‌ شكم‌ ماهي‌ را تميز مي کنيم و مي شوييم. فلس‌ ماهي‌ را لازم نيست جدا كنيم. بهتر است مقداري شيره خرما بر پوست ماهي بماليم(ولي حتمي نيست) تا از سوختن آن به هنگام كباب كردن روي آتش، جلوگيري شود، چون پوست سوخته ي آن باعث ايجاد مزه تلخ مي شود.
2. شکم ماهي را کاملا باز کرده و صاف مي کنيم.‌ مقداري‌ آب‌ تمرهندي‌ روي‌ شكم‌ ماهي‌ مي‌ريزيم‌ تا جذب‌ ماهي‌ شود.
3. بهتر است مقدار شنبليه خيلي کم باشد تا مزه سبزي ماهي تلخ نشود. سپس‌ سبزي‌ ماهي و سبزي پلويي راشسته‌ و خرد مي‌كنيم‌. پياز و سير را نيز خرد مي کنيم.
4. سير و پياز خردشده را سرخ مي کنيم. سپس با سبزي ماهي، سبزي پلويي و مقداري تمرهندي سفت مخلوط مي کنيم. در مرحله‌ بعد فلفل‌، نمك‌ و بقيه‌ آب‌ تمرهندي‌ را به‌ همراه‌ رب‌گوجه‌‌فرنگي‌ به‌ بقيه مواد اضافه‌ كرده‌ و هم‌ مي‌زنيم‌ و روي شكم‌ ماهي‌ مي ماليم.
5. مخلوط به دست آمده را كه روي شكم ماهي مي گذارند، به زبان محلي " حشو " مي گويند. هدف از اين كار، خوشمزه شدن ماهي و جلوگيري از سوختن گوشت آن است.
6. ماهي‌ها را به پشت(يعني شکم باز شده آن رو به بالا باشد) داخل‌ توري‌ ‌قرار داده‌ و آن‌ را روي زغال كباب‌ مي‌كنيم‌، و يا مي‌توانيم‌ آنها را درون‌ فر گذاشته‌ و كباب كنيم.


* در انتخاب ماهي صبور دقت كنيد كه ماهي نه زياد كوچك باشد و نه زياد بزرگ، چون كوچك آن، زياد تيغ دارد و بزرگ هم خوب پخته نمي شود(به اصطلاح مغز پخت نمي‌شود).