1.بادمجان‌ها را کبابی می‌کنید.
2. بادمجان کبابی شده را خرد کرده و گوجه را خرد می‌کنیم. سیر را می‌کوبیم.
3. همه این مواد را مخلود کرده هنگام مصرف داخل آن یخ بیندازید خوش مزه‌تر می‌شود.