آشپزهای منوالیت

سرآشپز

میثم گودرزی

سرآشپز

علیرضا جلوه گر خوش

سرآشپز

سعید اکبری خلج

سرآشپز

میثم محمدی

سرآشپز

علیرضا شیری

سرآشپز

یوسف کنعانی

سرآشپز

محمد جواد عبدالهی

سرآشپز

فیض اله روحی

سرآشپز

مریم معابرفرد