آشپزهای منوالیت

سرآشپز

بهروز

سرآشپز

نرگس اسماعیل نیا

سرآشپز

فاطمه علیزاده

سرآشپز

مهرداد علی یاری

سرآشپز

امید

سرآشپز

محمد

سرآشپز

جاوید فرحبخش

سرآشپز

احمد

سرآشپز

مهدی شامانی