3 مواد اول را با هم ترکیب می کنیم روغن را در ظرف می ریزیم نمک و فلفل قرمز را بان اضافه می کنیم. انرا در 375 درجه به مدت 40 تا 45 دقیقه در فر می گذاریم و با شربت و 3 مواد دیگر و گردو انرا سرو می کنیم.