آردها را در ظرفي بريزيد و شكر و مايه خمير را روي آن بريزيد و نمك را در طرف ديگر ظرف بريزيد سپس آنها را با هم مخلوط كنيد. مواد را دو قسمت كنيد و نيمي از آن را در ظرف ديگري بريزيد. به نيمي از آن پودر كاكائو را اضافه و مخلوط كنيد سپس به هر كدام از مواد به طور جداگانه كم كم شير اضافه كرده و مخلوط كنيد به حدي كه يك خمير نرم و لطيفي به دست آيد سپس خمير را 5 دقيقه ورز دهيد بعد روغن را نيز نصف كرده و به خميرها اضافه كرده و آنها را ورز دهيد تا كاملاً روغن جذب خمير شود. به خميرها 30 دقيقه استراحت دهيد سپس هر كدام از خميرها را به طور جداگانه روي ميز به صورت لولههاي بلند درآوريد و هر لوله را به 8 تكه تقسيم كنيد و آنها را به طور يك در ميان در قالب پاند كيك 20 سانتي چرب شده بچينيد. روي قالب را بپوشانيد و دوباره به خمير يك ساعت استراحت دهيد. قالب را در فر 200 درجه به مدت 30 دقيقه قرار دهيد تا نان بپزد بعد از سرد شدن نان را از قالب خارج كرده و به صورت اريب برش دهيد.