آشپزهای منوالیت

سرآشپز

Ali

سرآشپز

محمد طاهري

سرآشپز

mohammadazad amini

سرآشپز

علي

سرآشپز

مهدی زاهدی مبینی

سرآشپز

فاطمه حسینی

سرآشپز

میترا محمدی

سرآشپز

iman

سرآشپز

اباسلط فرهنگ قره آغاجلوسفلی