آشپزهای منوالیت

سرآشپز

محمد مجرد حسيني

سرآشپز

المیرا عبدلی

سرآشپز

Ali

سرآشپز

نسرین براتی

سرآشپز

محمد طاهري

سرآشپز

mohammadazad amini

سرآشپز

علي

سرآشپز

مهدی زاهدی مبینی

سرآشپز

فاطمه حسینی