سيب زميني سرخ شده با ادويه كار
سيب زميني را آب پز كرده و پوست مي گيريم به صورت مكعبي درشت در مي آوريم و فلفل دلمه اي را بعد از تميز كردن مكعبي خرد مي كنيم پيازچه را درشت خرد مي كنيم و تجابه را با روغن گرم مي كنيم و پيازچه را به مدت 2 دقيقه نرم مي كنيم و فلفل ها را اضافه مي كنيم و سيب زميني را اضافه مي كنيم و تفت مي دهيم.