6ماده اول را با هم با یک همزن در یک کاسه مخلوط کنید.
کدو و باقی مواد را در یک کاسه بزرگ دیگر ترکیب کنید. و آن را با مخلوط بالا یکی کنید.
با نودل سرو نمایید.