نودل را با توجه به دستور روی بسته بپزید.
در زمان پختن نودل ، تابه ای را با اسپری آشپزی پوشش دهید و روی حرارت بگذارید، کدو را به آن اضافه کرده به آرامی هم بزنید آب و 5 ماده دیگررا نیز اضافه کنید درب آن را به مدت 4 دقیقه بگذارید.
نودل را در 4 بشقاب به طور مساوری تقسیم کنید، روی آن را با مخلوط کدو و پنیر بپوشانید.